fina-sherosokhan-animat.gif

Bikhri Bikhri by Mazher Imam
bikhri-bikhri-mazherimam.gif
bikhri-bikhri-mazherimam2.gif
bikhri-bikhri-mazherimam3.gif
bikhri-bikhri-mazherimam4.gif
bikhri-bikhri-mazherimam5.gif
bikhri-bikhri-mazherimam6.gif
bikhri-bikhri-mazherimam7.gif
bikhri-bikhri-mazherimam8.gif
bikhri-bikhri-mazherimam9.gif

 Courtesay
Nusrat Zaheer
Editor Urdu Magazine "Adab Saaz"
New Dehli

homepage.jpg