fina-sherosokhan-animat.gif

Ghazl by Salim Ghauri
saleem_ghauri.jpg

homepage.jpg