fina-sherosokhan-animat.gif

National Book Foundation ki Tqreeb Airport Karchi
n-books-foundation-stall-feb12.gif
n-books-foundation-stall-feb12-2.gif
n-books-foundation-stall-feb12-3.gif

01-travellers-book-shop-khi-airpot-25feb2012-01.jpg
02-left-chaudary-ahmed-mukhtar-rashidashraf-aqeelabbas-jafri-25feb2012.jpg
Left Chaudary Ahmad Mukhtar, Rasid Ashraf, Aqeel Abbas Jafri
03-right-khurrum-sohai-mirajjami-nadeem-hashmi-qaziakhtar-m-naseem-rashidashraf.jpg
R- Khurrum Sohail, Miraji Jami, Nadeem Hashmi, Qazi Akhtar, M. Naseem, Rashid Ashraf
04-left-syedmirajjami-chaudary-ahmed-mukhtar-aqeelabbasjafri-25feb2012.jpg
L-Syed Miraji Jami, Chaudary Ahmad Mukhtar, Aqeel Abbas Jafri
05-rashidashraf-center-with-mazaharulislam-25feb2012.jpg
Rashid Ashraf (center) with Mazharul Islam
06-rashidashraf-aqeelabbasjafri-25feb2012.jpg
Rashid Ashraf and Aqeel Abbas Jafri
07-rashidashraf-raees-fatima-25feb2012.jpg
Raees Fatma and Rashid Ashraf

homepage.jpg